Salg og levering

1. Innledning
Disse Salgs- og leveringsbetingelser gjelder mellom Kjøper og Velux Commercial Bramo (Leverandør), som en del av avtalen mellom partene. Dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Kjøper plikter å gjøre seg kjent med disse Salgs- og leveringsbetingelser.
2. Tilbud/Ordre/Leveringstid
Kun skriftlige tilbud om pris er forpliktende for Leverandøren. Om ikke annet er avtalt vil skriftlige tilbud være gjeldene i 14 dager.
Det er Kjøpers ansvar å påse at alle relevante opplysninger for rett levering og faktura gis ved bestilling. Omkostninger for Leverandøren som oppstår som en følge av manglende opplysninger vil bli tillagt ordren og fakturert. Dette gjelder også om det er behov for tilleggsopplysninger eller endringer i disse fra bestilling til leveranse. Avtalen mellom Leverandør og Kjøper og kjøper trer i kraft ved kjøpers mottagelse av ordrebekreftelse. Innsigelser mot ordrebekreftelsen må gjøres umiddelbart og senest 24 timer etter mottak av denne. Levering skjer i henhold til Leverandørens ordrebekreftelse. Leveransen omfatter kun det som er spesifisert i ordrebekreftelsen. Eventuell forsinkelse i forhold til bekreftet leveringstidspunkt berettiger ikke noen form for erstatning.
Alle produktopplysninger, som tekniske spesifikasjoner, bruksområder, egnethet til et formål m.v. samt priser som fremkommer i Leverandørs informasjons-materiell, er kun bindende for Leverandør når disse entydig er skriftlig inntatt i kontraktsdokumentet for det spesifikke prosjektet eller ordrebekreftelsen. Tilsvarende gjelder for opplysninger og råd som Leverandøren gir.

3. Priser
Varen leveres i henhold til den pris som fremkommer av ordrebekreftelsen for den spesifikke leveransen, avtale mellom partene , eller Leverandørens til enhver tid gjeldende prisliste. Med mindre andre annet er avtalt, er alle priser gitt i norske kroner, eksklusive merverdiavgift og andre offentlige avgifter og bransjemessige avgifter, samt transportkostnader. Hvis ikke alle spesifikasjoner og detaljer er avklart ved tilbuds-/bestillingstidspunktet, eller disse endres, må det påregnes prisendringer. Hvis Leverandøren har gitt priser og betingelser for levering i en avtalt leveringsperiode, står Leverandør fritt til å endre priser og betingelser for levering etter utløpet av den avtalte leveringsperioden. Priser kan endres ved prisstigning på materialkjøp og ved valutaendringer. Igangkjøring, montasje, instrukser, opplæring o.l. er ikke med i prisen hvis dette ikke er eksplisitt angitt i ordrebekreftelsen. Instruksjonsbøker og datablad som ikke foreligger på norsk som standard, kan oversettes til norsk etter regning. For leveranser der ordrens totalsum utgjør mindre enn kr. 1.000,- vil det vanligvis bli beregnet ekspedisjonsgebyr.

4. Levering

4.1 Varen
Varen leveres / hentes på det sted og det tidspunkt som fremgår av ordrebekreftelsen. Dersom ikke annet er avtalt, leveres varene EX WORKS Leverandørens adresse oppgitt i ordrebekreftelsen, INCOTERMS 2000.
4.2 Igangkjøring
For kjøp som omfatter igangkjøring gjelder følgende :
Etter utsendelse av varene sender Leverandøren et varsel om igangkjøring. Kjøper plikter å forholde seg til dette. Kontroll / driftsetting av det levert utstyr foretas av Leverandøren . Rengjøring, maling, fjerning av merkelapper, pussing av glass inngår ikke. Kjøper er ansvarlig for at Leverandøren får adkomst til monteringsstedet og skal holde Leverandøren, uten kostnad for denne, med godkjent høydeutstyr så som kran, lift, stillas. Hvis montasjearbeide krever bruk av personlig sikringsutstyr holdes dette av leverandøren. Kjøper er ansvarlig for, uten kostnad for Leverandøren, å sørge for godkjente sikringspunkter hvor sikringsutstyret kan festes. Kjøper skal ved slikt arbeid stille med, uten kostnad for Leverandøren nødvendig vakt/ sikringspersonell og å ha en adekvat plan for redning / nedfiring av person(er) ved et eventuelt fall. Ved driftsetting, skal Leverandøren ha kostnadsfri tilgang til byggestrøm, lys, spise/WC-brakke og tilstrekkelig plass for lagring samt låsbar bod. Kjøper er ansvarlig for at Leverandøren får adkomst til det leverte utstyret.

5. Endringer
Kjøper har ingen ubetinget rett til å få utsatt leveringstidspunkt, endre eller avbestille hele eller deler av leveransen. Alle anmodninger om endringer skal fremsettes skriftlig i rimelig tid før avtalt levering. Ved endringsanmodninger skal Kjøper gi nøyaktig informasjon om den endring/de endringer som ønskes. Leverandøren har rett til å kreve økt vederlag ved endringer, herunder en økning i enhetspriser. Dette gjelder også ved forsinkelser eller manglende medvirkning som skyldes Kjøper eller forhold han er ansvarlig for. Er varen produsert eller klargjort på Leverandørenes lager, vil Kjøper bli belastet lagerleie og øvrige kostnader som påløper pga forsinket levering. Hvis Leverandøren som følge av Kjøpers forhold må betale forsinkelses-/ avbestillingserstatning til sin underleverandør, er Kjøper ansvarlig for dette. Leverandør skal så snart som mulig etter å ha mottatt en endringsanmodning, informere om hvorvidt endringsanmodningen kan etterkommes, og hva det medfører med hensyn til endringer i pris, leveringstid og andre forhold. Hvis Kjøper ønsker å gjennomføre endringen, skal Leverandøren bekrefte endringen.

6. Undersøkelsesplikt
Kjøper plikter å undersøke varen straks den er levert. Undersøkelsen skal omfatte levert kvantum og kvalitet, herunder eventuelle synlige skader. I den grad det er mulig, skal mangler dokumenteres. Eventuelle anmerkninger skal påføres fraktdokumentet. Dersom Kjøper er usikker på bruksmåte / hvordan utstyret skal monteres etc er det Kjøpers ansvar og plikt å ta kontakt med Leverandøren for avklare slike forhold.

7. Mangler / reklamasjon

7.1 Leveranser
Det foreligger en mangel dersom varen, ikke har den kvalitet Kjøper har krav på etter avtalen. Kjøperen taper sin rett til å gjøre mangelen gjeldende dersom han ikke reklamerer skriftlig innen rimelig tid, og senest innen 8 virkedager, etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den. Reklamerer ikke Kjøperen innen 12 måneder etter levering, kan han uansett ikke senere gjøre mangelen gjeldende. Reklamasjonen skal fremsettes skriftlig. Kjøper plikter å bistå Leverandøren i reklamasjonshåndteringen. Ved mangler plikter Leverandøren, etter Leverandørens valg, å rette mangelen kostnadsfritt eller levere ny vare til det opprinnelige leveringsstedet. Leverandøren forplikter seg ikke under noen omstendighet til å dekke kostnader for adkomst til det produkt det er reklamert på. Det betyr at Kjøper bekoster reise/ opphold / stillas / sikringskostnader for adkomst etc. Kjøperen kan bare heve og/eller kreve erstatning som følge av mangler, dersom Leverandøren har utvist grov uaktsomhet (skyld) eller forsett. I så fall er erstatningen begrenset til kostnaden ved å levere ny vare. Kjøper har ikke under noen omstendigheter krav på erstatning for tapt fortjeneste, driftsavbrudd, avsavnstap, tap som følge av skade på annet enn varen selv eller som har nær og direkte sammenheng med dens forutsatte bruk, eller noen former for konsekvenstap, følgeskader eller indirekte tap. Erstatningsbeløpet kan uansett ikke overstige det avtalte vederlag for den/de varer som er beheftet med mangler, ekskl. mva. Hvis Leverandøren foretar undersøkelser eller utbedringer av forhold som viser seg ikke å utgjøre en mangel, vil Kjøper bli fakturert i henhold til Leverandørens prisliste og medgått tid.
CE-merkede produkter- og produkter omfattet NS –EN- normer , herunder brannsertifiserte produkter, er produsert og kontrollert etter særlige retningslinjer som Leverandøren er bundet av. Kjøper er ansvarlig for korrekt håndtering og montering basert på foreliggende krav i NS-EN- normer retningslinjer og dokumentasjon og/eller kvalifisert bedømning av løsning.
For garantikrav gjelder de vilkår som fremgår av punkt 8.
7.2 Leveranser med driftsetting
Dersom utstyret / installasjon kontrolleres og driftsettes av Leverandøren, og det inngås avtale med Leverandøre om årlig service / årskontroll i ht. Gjeldende lov og forskrifter for branntekniske anlegg, utvides reklamasjonsperioden til 36 mnd.

8. Garanti

8.1 Leveranser

Garanti omfatter kun produktet eller tjenesten og ikke frakter, reiser, arbeider, følgekostnader, dagbøter e.l. som påløper. Garantiperioden for vareleveranser er 12 mnd. fra leveringsdato. Utvidet garanti på inntil 5 år gjelder der det er tegnet serviceavtale med årlig kontroll innenfor samme tidsperiode. Vår garanti omfatter reparasjon eller, hvis mulig, omlevering av utstyr med fabrikasjons- og materialfeil innenfor de garantitider som er satt i punkt 1. nedenfor. Garantien er begrenset til å gjelde selve varen og ikke arbeider og skader ved tap som denne måtte forårsake videre. Leverandøren forplikter seg ikke under noen omstendighet til å dekke kostnader for adkomst til det produkt det er reklamert på. Det betyr at Kjøper bekoster reise/ opphold / stillas / sikringskostnader for adkomst etc. Garantiansvaret bortfaller dersom kjøper har foretatt feilaktig montasje, feilaktig bruk av utstyret eller hvis forseglingen på utstyret er brutt. Utbedring av eventuelle feil og mangler må ikke igangsettes uten skriftelig godkjenning fra Leverandøren da dette vil medføre bortfall av vårt garantiansvar.
Garanti forutsetter årlig ettersyn med kontroll rapport på installerte produkter og løsninger.

8.2 Reparasjoner

Kunden har reklamasjonsrett i 3 mnd. fra reparasjonsdato for utstyr som er reparert ved vårt verksted og som ikke lenger er dekket av vår garanti for nytt utstyr.

9. Forsinket levering

Dersom Leverandøren blir klar over at levering ikke kan skje til avtalt tid, skal Kjøper underrettes umiddelbart. Leverandøren skal dessuten søke å angi ny leveringsdato. Kjøperen taper sin rett til å gjøre gjeldende krav etter en forsinkelse dersom han ikke reklamerer skriftlig innen rimelig tid, og senest 8 virkedager, etter at forsinkelse er varslet. Kjøper kan ved forsinkelse heve kjøpet dersom hans formål med kjøpet blir vesentlig forfeilet, og forsinkelsen varer mer enn 60 virkedager. Kjøperen kan bare kreve erstatning som følge av forsinkelse, dersom Leverandøren har utvist grov uaktsomhet (skyld) eller forsett. Kjøper har ikke under noen omstendigheter krav på erstatning for tapt fortjeneste, driftsavbrudd, avsavnstap, tap som følge av skade på annet enn varen selv eller som har nær og direkte sammenheng med dens forutsatte bruk, eller noen former for konsekvenstap, følgeskader eller indirekte tap. Erstatningsbeløpet kan uansett ikke overstige det avtalte vederlag for den/de varer som er forsinket, ekskl. mva.

10. Underleverandører
Leverandøren er berettiget til å benytte underleverandører.

11. Direkte krav, regress
Leverandøren har regressrett overfor Kjøper for eventuelle krav fra Kjøpers sluttkunde, som Leverandøren i henhold til avtalen mellom Kjøper og Leverandør ikke er ansvarlig for. Leverandøren også har regressrett overfor Kjøper for eventuelle direktekrav fra skadelidte etter produktansvarsloven. Leverandøren skal underrette Kjøper i rimelig tid før krav fra Kjøpers sluttkunde eller skadelidte etterkommes.

12. Betaling, retur, salgspant med mer

Med mindre annet er avtalt, faktureres det ved levering. Betalingsbetingelser er netto pr 30 dager.
Etter forfall påløper rente i henhold til den til en hver tid gjeldende morarente på det forfalte beløp.
Leverandøren har salgspant i varen inntil hele kjøpesummen inklusive renter og omkostninger, samt evt.lagerleie, er fullt betalt.
Hvis det går mer enn 1 måned fra det avtalt leveringstidspunktet, uten at levering har skjedd pga forhold Kjøper er ansvarlig for, har Leverandøren rett til å selge varen og kreve erstatning for sitt tap og utlegg.
Velux Commercial Bramo AS anser det ikke som sin plikt å ta solgte og av kunden tidligere aksepterte varer i retur for kredit. I unntakstilfelle kan retur avtales forutsatt at følgende betingelser oppfylles: - Det må være den som har kjøpt varen som krever kredit. - Det må refereres til opprinnelig faktura nr. og dato. - Maksimalt 80 % av fakturert pris krediteres hvis returnert i uåpnet originalemballasje. Hvis emballasjen er åpnet krediteres maksimalt 50 %.
Vårt ansvar, som beskrevet foran i pkt. 1 - 12, bortfaller som følge av krig eller annen Force Majeure, eller hvis myndighetenes bestemmelser gjør det umulig for oss å gjennomføre leveransen.

13. Konfidensialitet, personvern, referanser

All konfidensiell informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med leveransen skal behandles konfidensielt og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten skriftlig samtykke fra den annen part. Leverandør vil registrere, lagre og behandle de opplysninger Kjøper gir for å oppfylle sine forpliktelser.
Så fremt Kjøper ikke reserverer seg, vil Leverandøren også kunne benytte informasjonen til å sende ut informasjon om produkter og tjenester, samt undersøkelser. Leverandøren har rett til å oppgi Kjøper og angjeldende kjøp som referanse.

14. Lovvalg - tvister - verneting
Partenes avtale er regulert av norsk rett.
Drammen Tingrett avtales som rett verneting